ภาพกิจกรรม
โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
        โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง ในฐานะโรงเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑ สพป.สกลนครเขต ๒ ได้รับมอบหมายจาก สพป.สกลนคร เขต ๒ ให้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง เพื่อขยายผลให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย มีนชครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา โรงเรียนบ้านชัยชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา และโรงเรียนบ้านภูตะคาม จำนวนโรงละ ๔ คน และรวมทั้งครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงด้วยรวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน เข้าอบรม ในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายพงส์สวัสดิ์ สาขามุละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นประธาน นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง รายงานความเป็นมาของการจัดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมในพิธีเปิดด้วย คณะวิทยากรเป็นวิทยากรผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จำนวน ๖ คน งบประมาณจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ได้รับการสนับสนุนจาก สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณโรงเรียนที่ส่งครู และนักเรียนร่วมการอบรม และขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกคณะทุกท่านในความร่วมมือและทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2561,18:48   อ่าน 434 ครั้ง