ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา ๒๕๖๐
          กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน"ค่ายพุทธบุตร" ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๙๔ คน นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปลัด ได้รับความเมตตาจากพระวิทยากร จำนวน ๔ รูป พระปลัดนาตชัย มหาปญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์ พระธงชัย ฐิตสีโล พระใบฎีกาธัมรงค์ สิริภัทโท และพระวิชิต ถิรธัมโม เป็นวิทยากรหลัก และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๒ คน ร่วมดูแลนักเรียนและเป็นวิทยากรร่วม 
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2561,21:30   อ่าน 194 ครั้ง