ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการดาเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 254899
ประกาศ ศธ.ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 254901
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.87 KB 254906
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 254903
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.11 KB 254900
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.11 KB 254899
ประกาศ ศธ.ว่าด้วยการนำลส.นน.ไปเข้าค่ายพักแรม พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 254906
คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.33 KB 255127
ปกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 254905
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 254904
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.91 KB 254904
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.97 KB 254901
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.46 KB 254903
แนวทางการดาเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 254900
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 254955
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(๑ เม.ย. ๒๕๖๑) Word Document ขนาดไฟล์ 156 KB 254967
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 255236
รายงานผลการปฏิบัติงานครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.33 KB 254995
แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 255461
ตัวอย่างการจัดทำรายงานโครงการ ๕ บท Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 254998
ตัวอย่างการจัดทำโครงงานอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 81.85 KB 254993
บันข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (จ่ายออกจากสมุดเงินสด)กรณีไม่ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 254990
บันข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (จ่ายออกจากสมุดเงินสด) กรณียืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 319 KB 255004
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 255002
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 219.5 KB 255604
ตัวอย่างรายงานโครงการวันสำคัญ(วันมาฆบูชา) RAR Archive ขนาดไฟล์ 226.54 KB 255024
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวันสำคัญ(มาฆบูชา)ปีกศ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 70.39 KB 255022
คำสั่งPreONETปีกศ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 255030
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 182.27 KB 254986
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีกศ.๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 37.09 KB 255039
คำสั่งเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีกศ.๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 195.27 KB 255274
บันทึกข้อความเชิญร่วมบริจาคงานฌาปนกิจชุมนชน Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 255008
แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับนักเรียน(เอกสารแนบ 2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 255250
แนวทางการดำเนินการนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบฯปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 254976
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 210.5 KB 255027
แบบขออนุมัติไปราชการของครู บุคลากรรร.บ้านสีสุกห้วยโมง Word Document ขนาดไฟล์ 42.37 KB 255029
รายงานผลการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 102.3 KB 255014
มาตรฐานภาระงานครูรร.บ้านสีสุกห้วยโมง RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.5 KB 254998
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 56.97 KB 255211
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.17 KB 254987