ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศ "กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร" ปีการศึกษา ๒๕๖๓
            กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๕ คน และจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๑ คน เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยนายกฤษพงศ์  อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และนางสาวนิตยา  คำนาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ประธานฯมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และใบรายงานผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู้จบการศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้กข้อมือ ในการนี้ มีประธานกรรมการการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นเกียรติให้กำลัง และแสดงความยินดีด้วย 
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2564,11:51   อ่าน 3 ครั้ง