ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการดาเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 53
ประกาศ ศธ.ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและการศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 55
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.87 KB 58
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 54
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.11 KB 54
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.11 KB 57
ประกาศ ศธ.ว่าด้วยการนำลส.นน.ไปเข้าค่ายพักแรม พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 58
คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.33 KB 66
ปกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 56
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 57
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 191.91 KB 55
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.97 KB 56
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.46 KB 56
แนวทางการดาเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 56
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 103
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(๑ เม.ย. ๒๕๖๑) Word Document ขนาดไฟล์ 156 KB 114
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 377
รายงานผลการปฏิบัติงานครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.33 KB 144
แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 375
ตัวอย่างการจัดทำรายงานโครงการ ๕ บท Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 148
ตัวอย่างการจัดทำโครงงานอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 81.85 KB 137
บันข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (จ่ายออกจากสมุดเงินสด)กรณีไม่ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 137
บันข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (จ่ายออกจากสมุดเงินสด) กรณียืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 319 KB 140
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 148
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 219.5 KB 430
ตัวอย่างรายงานโครงการวันสำคัญ(วันมาฆบูชา) RAR Archive ขนาดไฟล์ 226.54 KB 161
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวันสำคัญ(มาฆบูชา)ปีกศ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 70.39 KB 157
คำสั่งPreONETปีกศ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 164
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 182.27 KB 134
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีกศ.๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 37.09 KB 136
คำสั่งเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีกศ.๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 195.27 KB 191
บันทึกข้อความเชิญร่วมบริจาคงานฌาปนกิจชุมนชน Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 146
แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับนักเรียน(เอกสารแนบ 2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 399
แนวทางการดำเนินการนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบฯปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 128
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 210.5 KB 173
แบบขออนุมัติไปราชการของครู บุคลากรรร.บ้านสีสุกห้วยโมง Word Document ขนาดไฟล์ 42.37 KB 172
รายงานผลการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 102.3 KB 157
มาตรฐานภาระงานครูรร.บ้านสีสุกห้วยโมง RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.5 KB 145
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 56.97 KB 357
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.17 KB 138