ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินประสิทธิภาพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 245.66 KB 8
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน(๑ เม.ย. ๒๕๖๑) Word Document ขนาดไฟล์ 156 KB 10
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร Word Document ขนาดไฟล์ 242.5 KB 78
รายงานผลการปฏิบัติงานครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.33 KB 39
แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 152 KB 87
ตัวอย่างการจัดทำรายงานโครงการ ๕ บท Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 44
ตัวอย่างการจัดทำโครงงานอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 81.85 KB 34
บันข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (จ่ายออกจากสมุดเงินสด)กรณีไม่ยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 28
บันข้อความขออนุมัติจ่ายเงิน (จ่ายออกจากสมุดเงินสด) กรณียืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 319 KB 33
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 44
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 219.5 KB 28
ตัวอย่างรายงานโครงการวันสำคัญ(วันมาฆบูชา) RAR Archive ขนาดไฟล์ 226.54 KB 56
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวันสำคัญ(มาฆบูชา)ปีกศ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 70.39 KB 33
คำสั่งPreONETปีกศ.2559 Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 37
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 182.27 KB 33
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีกศ.๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 37.09 KB 26
คำสั่งเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีกศ.๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 195.27 KB 52
บันทึกข้อความเชิญร่วมบริจาคงานฌาปนกิจชุมนชน Word Document ขนาดไฟล์ 47.26 KB 47
แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับนักเรียน(เอกสารแนบ 2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 61.5 KB 93
แนวทางการดำเนินการนโยบายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบฯปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 25
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 210.5 KB 57
แบบขออนุมัติไปราชการของครู บุคลากรรร.บ้านสีสุกห้วยโมง Word Document ขนาดไฟล์ 42.37 KB 49
รายงานผลการศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 102.3 KB 52
มาตรฐานภาระงานครูรร.บ้านสีสุกห้วยโมง RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.5 KB 42
รายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 56.97 KB 104
คู่มือการใช้เงินอุดหนุนของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 265.17 KB 35