ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง  ประจำปีการศึกษา 2560
 
       จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 
ระดับชั้น   จำนวนห้องเรียน  ชาย  หญิง  รวม  หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 1  2  15  22  37  ข้อมูล ณ
อนุบาลปีที่ 2  1 12 19 31  10 พ.ย. 60
ประถมศึกษาปีที่ 1  2 15 20 35  
ประถมศึกษาปีที่ 2  2  22 22 44  
ประถมศึกษาปีที่ 3  1 19 8 27  
ประถมศึกษาปีที่ 4  1 11 14 25  
ประถมศึกษาปีที่ 5  1 22 16 38  
ประถมศึกษาปีที่ 6  1 21 19 40  
มัธยมศึกษาปีที่ 1  1 20 15 35  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 19 8 27  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  1 21 17 38  
 รวมทั้งสิ้น  14  197 180 377  
 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง  ประจำปีการศึกษา 2560
 
       จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

 
ระดับชั้น   จำนวนห้องเรียน  ชาย  หญิง  รวม  หมายเหตุ
อนุบาลปีที่ 1  2  15  22  37  ข้อมูล ณ
อนุบาลปีที่ 2  1 13 16 29  10 มิ.ย. 60
ประถมศึกษาปีที่ 1  2 15 20 35  
ประถมศึกษาปีที่ 2  2  20 21 41  
ประถมศึกษาปีที่ 3  1 19 8 27  
ประถมศึกษาปีที่ 4  1 11 14 25  
ประถมศึกษาปีที่ 5  1 23 16 39  
ประถมศึกษาปีที่ 6  1 21 19 40  
มัธยมศึกษาปีที่ 1  1 19 16 35  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 18 8 26  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  1 21 17 38  
 รวมทั้งสิ้น  14  195 177 372